PRIVACY BELEID BUDDINGH NATUURSTEEN VEENENDAAL BV.

Algemeen

In deze policy wensen wij u te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens door BUDDINGH NATUURSTEEN VEENENDAAL BV verzamelt en verwerkt worden. Onze Policy Beleid is volledig in lijn met de wet AGV  ( GDPR ) wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voor onze bedrijfsactiviteiten verzamelen we persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere derden. In het bijzonder verzamelen we administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij contact met u leggen, communiceren, vergunningen aanvragen, zaken met u doen of anderszins. Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn, zoals o.a. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Verkrijgen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere:

– Via het invullen van een webformulier op onze website
– Via het afsluiten van contracten
– Via communicatie per e-mail, brief, fax of telefoon
– Via persoonlijk contact  ( bijvoorbeeld in onze showroom of op enige andere locatie )

Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u verkrijgen of via derde partijen. In dat laatste geval, vragen we deze derde partijen om te bevestigen dat de informatie rechtmatig werd verkregen en dat wij het recht hebben om de verkregen data van hen te gebruiken.

Doeleinden

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

–  Beheer van onze commerciële handelsrelaties (met klanten en leveranciers)
–  Voor publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instanties ( begraafplaatsen )
–  Administratie personeel, tussenpersonen en sollicitanten/stagairs
– Het informeren over onze activiteiten, evenementen, producten, diensten, urn-bijzettingen, aanbiedingen, nieuwsbrieven of brochures gerelateerd aan BUDDINGH NATUURSTEEN VEENENDAAL BV.

Indien wij gegevens dienen te gebruiken/verwerken voor andere doeleinden dan deze die hierboven vermeld staan, zullen wij u in kennis stellen alvorens deze te gebruiken, zodat u in de mogelijkheid bent om het gebruik ervan te weigeren.

Alle persoonsgegevens die u ons meedeelt als sollicitant of stagiair/stagiaire, wordt gebruikt om uw sollicitatie of stageaanvraag te evalueren en om u op de hoogte te stellen van mogelijke vervolg gesprekken of afwijzingen.

Juridische Grondslag voor de verwerking

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:

– Op basis van uw toestemming met één of meer verwerkingsdoeleinden.
– Wanneer de wet ons daartoe verplicht.
– In de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om noodzakelijke stappen te zetten om tot een overeenkomst te komen.
– Voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen uw rechten en belangen.

Delen van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen; wij hiertoe verplicht worden in het kader van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke regelgeving of juridische procedure; of wanneer wij hiertoe verzocht worden door wetgevende of gerechtelijke instanties.

In het uitzonderlijke geval dat BUDDINGH NATUURSTEEN VEENENDAAL BV. persoonsgegevens doorgeeft aan publiekrechtelijke –en/of privaatrechtelijke organisaties of bedrijven waar het mee samenwerkt, dan wordt hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming gevraagd. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, door verzending van een e-mail aan  info@buddingh-natuursteen.nl  .

Wij wensen hierbij te benadrukken dat de verschillende vennootschappen die deel uitmaken van BUDDINGH BEHEER BV., niet beschouwd worden als derden en dat uw persoonsgegevens wel met hen gedeeld kunnen worden.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt:

– Zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, zoals vermeld in deze Privacy Beleid.
– Zolang dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.
– Zolang de garantietermijn dit van ons vraagt.

Garantie inzake een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens
Uw gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

BUDDINGH NATUURSTEEN VEENENDAAL BV  heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden als ook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Uw rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U heeft steeds het recht om:
– Toegang, inzage en informatie te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
– Onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te doen verbeteren.
– In bepaalde omstandigheden te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.
– De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken.
– Verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens intrekken. Dit recht van verzet geldt enkel als er hiervoor voldoende gerechtvaardigde en zwaarwichtige redenen zijn. Geen verzet is mogelijk tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen/wettelijke verplichtingen.
– De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, of bij verdere vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met ons:
Per e-mail aan:                     info@buddingh-natuursteen.nl
Per brief:                               BUDDINGH NATUURSTEEN VEENENDAAL BV
Kanaalweg 11
3901 ET Veenendaal

U heeft ook het recht om een eventuele klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij behoudens ons het recht voor om onze privacy beleid regelmatig aan te passen.